រិទ្ធិ វណ្ណៈ

រិទ្ធិ វណ្ណៈ

Rith Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2022

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++