ផៃ ចាន់តុលា

ផៃ ចាន់តុលា

Phay Chan Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Cambodia India Entrepreneurship Development Centre -CIEDC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន