ផៃ ច័ន្ទតុលា

ផៃ ច័ន្ទតុលា

Phay Chan Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Cambodia India Entrepreneurship Development Centre -CIEDC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation