ជា ឆាយឃៀង

ជា ឆាយឃៀង

Chea Chykheang

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី YungWah Industrial

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming