ជា ឆាយឃៀង

ជា ឆាយឃៀង

​មកពី ៖ YungWah Industrial

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming

ស្នាដៃ