គឹម សំអាន

គឹម សំអាន

Kim Sam Ann

ឆ្នាំសិក្សា 2022

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++