តុង បញ្ញារិទ្ធី

តុង បញ្ញារិទ្ធី

Tong Panharithy

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++