គង់ ឌីណា

គង់ ឌីណា

Kong Dina

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Monivong Battambang High School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation