គង់ ឌីណា

គង់ ឌីណា

​មកពី ៖ Monivong Battambang High School

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃ