សេង សុខលី

សេង សុខលី

Seng Sokly

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network