សូ វឌ្ឍនៈពិសាល

សូ វឌ្ឍនៈពិសាល

So Vatanak Pisal

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++