អ៊ិន សុវណ្ណ

អ៊ិន សុវណ្ណ

EN SOVANN

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++