សយ ស្តំ

សយ ស្តំ

Say Sdam

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation