តូច សុខសិរី

តូច សុខសិរី

Toch Sokserey

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++