ឈន បញ្ញា

ឈន បញ្ញា

Chhorn Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++