ស្រេង​ វិសាល

ស្រេង​ វិសាល

Sreng Visal

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++