ហុង ឈុនហ៊ុយ

ហុង ឈុនហ៊ុយ

Hong Chhunhuy

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop