តុញ តុលា

តុញ តុលា

Tonh Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++