ឈឹម  សៀកវីន

ឈឹម សៀកវីន

Chhim Seakwin

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++