ហួន វិទូ

ហួន វិទូ

Huom Vitou

ឆ្នាំសិក្សា 2011

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop