អៀង ខន្តី

អៀង ខន្តី

Ieng Khatey

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++