ប៊ិន លីហ័រ

ប៊ិន លីហ័រ

Ben Lyhor

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++