យេន​ យុទ្ធនា

យេន​ យុទ្ធនា

Yen Yuthnea

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++