មួន​ ស៊ុនរ៉ា

មួន​ ស៊ុនរ៉ា

Mourn Sunra

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++