វ៉ាង កេតុសុគន្ធ  ឡាតាំង

វ៉ាង កេតុសុគន្ធ ឡាតាំង

Vang Ketsokorn

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្ត្រ អេស៊ីលីដា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning