ម៉ន បូណ៌មីសត្យា

ម៉ន បូណ៌មីសត្យា

Morn Bomeysathya

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++