លី ឆាយហុង

លី ឆាយហុង

Ly Chhayhong

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Asia Euro university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++