ឌុច សុខលីសិរីវឌ្ឍនៈ

ឌុច សុខលីសិរីវឌ្ឍនៈ

DUCH SOKLYSEREYVATANAK

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Beijing institute of Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++