វ៉ា រ៉ានី

វ៉ា រ៉ានី

Va Rany

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី Limkokwing University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Ms. Word
  2. Adobe Photoshop