សេង វឌ្ឍន៍រ៉ុងរ៉ាត់

សេង វឌ្ឍន៍រ៉ុងរ៉ាត់

Seng Watrangrat

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++