អ៊ុយ ស៊ីវជួង

អ៊ុយ ស៊ីវជួង

Uy SivChuong

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop