ទន់ បញ្ញា

ទន់ បញ្ញា

Ton Panha

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Joomla Webmaster
  2. Adobe Photoshop