គង់​ សុខហៀង

គង់​ សុខហៀង

Kong Sokheang

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក​ Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++