ម៉ង់ចន្ទស៊ាងម៉េង

ម៉ង់ចន្ទស៊ាងម៉េង

Mangchanseangmeng

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី វិទ្យាល័យព្រះហនុថ្នាក់ទី១១

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++