ឆាយ​ ហៀន

ឆាយ​ ហៀន

Chhay Hien

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++