សង​ ស៊ីយូ

សង​ ស៊ីយូ

Sorng Siyou

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Python