ភោគ ពិសិដ្ឋសម្បតិ្ត

ភោគ ពិសិដ្ឋសម្បតិ្ត

Phok Piseth Sambath

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++