មាស សាងពិសិដ្ឋ

មាស សាងពិសិដ្ឋ

Meas SangPiseth

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Acleda institute of business

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++