រ័ត្ន សីហៈ

រ័ត្ន សីហៈ

Roth Sihak

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning