នូវ​ ប៊ុណ្ណារក្សសត្យា​

នូវ​ ប៊ុណ្ណារក្សសត្យា​

NovBunnareaksathya

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Southern University of Science and Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++