ឆាយ រត័្ននា

ឆាយ រត័្ននា

Chhay Ratana

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Phnom Penh International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS