វេង រ៉ាច្ចា

វេង រ៉ាច្ចា

Veng Racha

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5