វណ្ណា សុវិជ្ជារ៉ូត

វណ្ណា សុវិជ្ជារ៉ូត

Vanna Sovichearoth

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript