វ៉ាន់ វុធស្រ៊ុន

វ៉ាន់ វុធស្រ៊ុន

Van VuthSrun

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP