ស្រី ចិត្រា

ស្រី ចិត្រា

Srey Chetra

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី J&T Express

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++