ឡេស សើបើរ៉ស់

ឡេស សើបើរ៉ស់

Less Soeuboeuros

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP