ភេង សុឌី

ភេង សុឌី

Pheng Sody

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Science University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop