ម៉ែន​ ឧត្តុង

ម៉ែន​ ឧត្តុង

Men Oddorng

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ-BBU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP