ខៀវ​ វណ្ណៈ

ខៀវ​ វណ្ណៈ

Khiev Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី Mega Asset Management

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++