ខា សុធារ៉ា

ខា សុធារ៉ា

Kha Sotheara

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី វិទ្យាស្ថានជាតិសហគ្រិនភាព និង នវានុវត្តន៍

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++