សោម កាណែល

សោម កាណែល

Som Kanel

ឆ្នាំសិក្សា 2020

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++