ព្រំ ពិសិដ្ឋ

ព្រំ ពិសិដ្ឋ

Prum Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ឯកទេស នៃកម្ពុជា

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++