ទីន គឹមស៊ូ

ទីន គឹមស៊ូ

Tin Kim Sou

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP